Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de schoonheidssalon en de klant voor zover hier niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

INSPANNINGEN BEAUTY BALANCE BEST

De schoonheidssalon zal de behandelingen uitvoeren naar beste inzicht/vermogen en volgens, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De klant zal, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, ingelicht worden over evt. financiële consequenties van de wijziging c.q. aanvulling van de behandeling.

AFSPRAKEN

Bij verhindering dient de afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande afgezegd te worden. Dit kan telefonisch of per WhatsApp. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Balance Best 50% van de prijs in rekening brengen.  Afspreken kan telefonisch of per WhatsApp.

Indien een klant 5 minuten te laat is, kan de behandeling doorgaan. Is hij/zij 15 minuten te laat wordt de afspraak geannuleerd en 50% van het bedrag in rekening gebracht.

Beauty Balance Best heeft de verplichting een evt. wijziging in gemaakte afspraak, zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur kenbaar te maken.

Voor beide situaties geldt een uitzondering voor urgente verhinderingen.

BETALING

De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via bankbetaling te voldoen. Prijzen zijn duidelijk zichtbaar in de salon,

PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De klant verstrekt aan Beauty Balance Best de benodigde gegevens die, op aangeven van de schoonheidsspecialiste, noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Deze vertrouwelijke gegevens worden strikt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld. Deze zullen nimmer aan derden worden verstrekt zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

GEHEIMHOUDING

Beauty Balance Best is verplicht tot geheimhouding van alle informatie, door de klant als vertrouwelijke aangeduid, die tijdens een behandeling wordt medegedeeld. De geheimhouding vervalt als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

AANSPRAKELIJKHEID

Beauty Balance Best is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van de door klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Ook is zij niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

GARANTIE

Beauty Balance Best geeft de klant één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt als:

  • De klant andere producten dan de geadviseerde producten heeft gebruikt.
  • De klant de adviezen voor thuisverzorging, zowel mondeling al beschreven in de adviesfolder/papier, niet heeft opgevolgd.
  • De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
  • De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de klant niet tevreden is over een bij Beauty Balance Best gekocht product(en), geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere product(en) van Beauty Balance Best, doch binnen één week (7 dagen).

BESCHADIGING & DIEFSTAL

Beauty Balance Best heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen als deze meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

KLACHTEN

Als de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, (binnen vijf werkdagen) na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beauty Balance Best t.a.v. Ans Gijsen. Beauty Balance Best moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Als een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en dit schriftelijk kenbaar is gemaakt. Indien beiden niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

BEHOORLIJK GEDRAG

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Als hij/zij na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Beauty Balance Best het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

RECHT

Op elke overeenkomst tussen Beauty Balance Best en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Beauty Balance Best betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Ook aanvaardt zij geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie haar website.